Tüzük

GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1- “Ekonomi Muhabirleri Derneği” adında bir dernek kurulmuştur. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek, şube açabilir, federasyon kurabilir ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olabilir.

Derneğin Amacı :

Madde 2- Dernek, gazete, dergi, haber ajansları , radyo ve televizyon kuruluşları ile ekonomi dalındaki mesleki yayın organlarınca, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile özel sektör, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere, dünya ekonomisi ve çalışma hayatı ile direkt veya endirekt gelişme-faaliyetleri izlemekle görevlendirilen gazetecileri bünyesinde toplayarak, ekonomi muhabirliğini gazetecilik mesleğinin bir uzmanlık dalı haline getirmek, bu doğrultuda faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, fiilen ekonomi dalında çalışan gazetecileri, yukarıda belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir.

Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.

Derneğin Faaliyetleri :

Madde 3- Ekonomi Muhabirleri Derneği, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Ekonomi muhabirliğini gazeteciliğin vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ülkenin ekonomiyle ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

b) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren ekonomi alanında muhabir olarak fiilen çalışan gazetecilerin, meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler düzenlemek, belli uzmanlık alanlarında eğitim programlarına katılmalarını sağlamak.

c) Genel olarak gazetecilik mesleğinin haysiyet ve onurunu korumak, mesleğe ve Dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

d) Dernek üyelerinin görev alanına giren bakanlıklar ve kamu kuruluşları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin yurtiçi ve yurt dışı gezilerini Dernek üyelerinin izlemesi için, çalıştıkları kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e) Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

f) Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmaları için yardımcı olmak.

g) Mesleğe yeni başlayan (stajyer) ekonomi muhabirlerinin yönlendirilmelerini sağlamak ve iş bulmalarına yardımcı olmak.

h) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.

i) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan, her ne suretle olursa olsun yayınlar çıkarmak, bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yapmak, organizasyonlar düzenlemek, Dernekler Yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, Derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetleri üyelerine eşit olarak dağıtmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak, tüketim ve konut kooperatifleri kurmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak veya kurdurmak, kültür ve sanat faaliyetleri yapmak, bu konuda uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.

Dernek Üyeliği :

Madde 4- Ekonomi Muhabirleri Derneği, asil ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üye kabul edebilir.

Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne asil üye olabilmek için şu şartlar aranır:

a) Basın ve yayın organları , radyo ve televizyon kuruluşları ile ekonomi alanındaki mesleki yayın organlarında ekonomi alanında son bir yıldan beri aralıksız çalışır olmak,

b) Mesleğe yeni başlamış (stajyer) gazeteciler için ekonomi muhabirliğini seçmiş ve bu alanda fiilen çalışır olmak.

Kamuoyunda başarısı ve kişiliğiyle takdir toplayanlardan, mesleki ilkeleri ve basın etiği prensipleriyle uyumlu olanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir.

Derneğe Üye Olma :

Madde 5- Derneğe üye olabilmek için şu nitelikler aranır:

a) Dernekler Yasası’na göre, derneklere giriş için gerekli niteliklere sahip olmak.

b) Sarı basın kartı sahibi olmak veya Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne basın kartı beyannamesi verdiği hakkında belge getirmek ya da ekonomi alanında bir yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemek.

Üyeliğin Değerlendirilmesi ve Kabulü :

Madde 6- A) Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne asil üye olabilmek için;

a) Gazeteci, Dernek Tüzüğü’nün 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b fıkralarında yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, bir dilekçe ile üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.

b) Gazeteci’nin, başvuru dilekçesinde Derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.

c) Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesini en fazla 30 gün içerisinde karara bağlar ve aldığı kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir.

d) Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

B) Onur üyeliğinin kabulü için, en az (iki) asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun oybirliği şartı aranır.

Üye Aidatları :

Madde 7- Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yapılan yazılı bildirimden sonra en geç 15 gün içinde Dernek Veznesine 15,00.- (on beş) Türk Lirası giriş aidatını yatırır.

Dernek üyelerinin ödemek zorunda oldukları yıllık aidat 24.00,- (yirmi dört) Türk Lirası ve aylık üye aidatı da 2,00.- (iki) Türk Lirası’dır.

Üyeliğin Yitirilmesi :

Madde 8- Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır :

a) İstifa, ölüm, gazetecilik mesleğinden ayrılmak,

b) Derneklere girmek için gerekli niteliklerden herhangi birini yitirmek,

c) Üç ay süreyle aidatını vermeyip, Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu en geç bir ay içinde ödememek,

d) Dernek Yönetim Kurulu’nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.
üyelikten Çıkarılma :

Madde 9- Aşağıda belirtilen hallerde Onur Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliğine son verilebilir:

a) Dernek dayanışmasını ve çalışmalarını bilerek bozacak hareketlerde bulunmak,

b) Derneğin adını kötüye kullanmak, Dernek Programı ile Ana Tüzük hükümleri ile Dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,

c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

Üyelerin Hakları :

Madde 10- Ekonomi Muhabirleri Derneği’nde her üye eşit haklara sahiptir. Bu eşitliği kısıtlayıcı veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyıcı uygulama yapılamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu’nda temsiline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Derneğin Organları :

Madde 11- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Onur Kurulu

Genel Kurul :

Madde 12- Genel Kurul, Dernek merkezi ve şube üyelerinden oluşur. Dernek Olağan Genel Kurulu üç yılda bir Nisan ayında toplanır. Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunun üyelerin listesini düzenler.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul’un Yönetimi :

Madde 13- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ( 1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul, aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlar :

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya varolan taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f) Mesleki Federasyonlara katılma veya ayrılma,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı) Derneğin feshi,

j) Yasaların ve Tüzüğün Genel Kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul Kararları :

Madde 14- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul, şube açma ve kapama konusunda karar alır. Federasyon kurma, federasyonlara katılma ve uluslararası kuruluşlara katılma ve bunlardan ayrılma kararları, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 15- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Daha az oy alan 7 üye de yedek üye olur. Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Seçim gizli oyla yapılır.

Başkanın olmadığı yer ve durumda Yönetim Kurulu’na yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanlığın boşalması halinde, ilk toplantısında yeni başkanını seçer.

Yönetim Kurulu, en fazla 15 günde bir kez toplanır. Başkan, Yönetim Kurulu’nu temsil eder.

Yönetim Kurulu, Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için çalışır. Kurul, dernek kimlik kartlarının düzenlenmesini ve kimlere verileceğini saptar, gerektiği hallerde bu iş için ekonomi ile ilgili bakanlık ve diğer kuruluşların basın müşavirlikleri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

Yönetim Kurulu bu görevlerinin yanısıra :

a) Derneği temsil etmek amacıyla üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Derneğin amacına uygun kurulu ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılması kararı almak ve bu karar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

d) Dernek Tüzüğü ile mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, görevlerini de yerine getirir.

Genel Sekreter, Dernek Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlar. Yazışma işlerini yapar, toplantıların gündemini hazırlar. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı zamanlar Derneği temsil eder.

Sayman, Derneğin parasal işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar. Sayman, Dernek gelirlerinden Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü miktarda parayı üzerinde bulundurabilir.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ulusal bir bankada tutulur.

Boşalmalar :

Madde 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Onur Kurulu :

Madde 17- Onur Kurulu, Genel Kurul’ca en az 5 yıl meslek kıdemi olanlar arasından seçilen 3 üyeden oluşur. Genel Kurul’da bu üyelerden sonra en çok oy alan 3 üye de yedekte bulunur, gerektiğinde göreve çağrılır.

Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır :

a) Meslek onuruyla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını incelemek,

b) Derneğin amaçları ve kararlarına aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu incelemek,

c) Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, Derneğin Kamuoyundaki itibarını sarsacak davranışlarda bulunanlar hakkında Tüzük hükümlerini uygulamak.

Madde 18- Onur Kurulu, kendiliğinden harekete geçebileceği gibi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde de işlem yapabilir. Onur Kurulu ayrıca, üye ve üyelerin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündemine alıp karara bağlar. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nca, üye veya üyelerin getirdiği konuları, başvuruyu izleyen 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırır.

Onur Kurulu’nun vereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma,

b) Açık uyarma

c) Kınama,

d) Açık kınama

e) Sürekli çıkarma

İtiraz :

Madde 19- Onur Kurulu üye ile ilgili raporunu hazırlar, gereği için Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi halinde bu durum ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul’un verdiği karar kesindir.

Genel Kurul, çıkarma cezası verilen üyeyi dinleme kararı alabilir.

Denetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 20- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Denetçiler, Yönetim Kurulu’nun parasal işlerini her an denetleyebilirler. Denetleme sonunda, durumu belirten bir tutanak düzenleyerek Yönetim Kurulu’na verilir.

Denetçiler, düzenledikleri raporu genel kurula sunarlar.

Denetim sonunda, parasal işlerde usulsüzlük saptanır ve bu hususta bütün üyeler birleşirse, durum ayrıntılarıyla Yönetim Kurulu’na bildirilir ve Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması istenir. Bu durumda Yönetim Kurulu, denetçilerin gün ve gündem saptayarak yaptıkları isteme uymak zorundadır.

Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 21- Genel Kurul’da yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı, kurullara seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile meslek ve adreslerini Anlara Valiliği’ne bildirir.

Derneğin Gelirleri :

Madde 22- Derneğin gelirleri şunlardır :

a) Giriş aidatları,

b) Üyelerin aylık aidatları,

c) Balo, sergi, yayın, fuar, seminer ve benzeri girişimlerden sağlanan gelirler,

d) Bağışlar,

e) Yasaların Derneğe sağladığı gelirler,

f) Diğer gelirler,

Defter Tutma :

Madde 23- Dernek işleri için aşağıdaki defterlerin tutulması gerekir:

A) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
B) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
C) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
D) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
E) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistem Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.
Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması ve yasa hükümlerine göre tutulması zorunludur.
Fesih:

Madde 24- Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un, derneğin feshine karar verebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyelere ikinci toplantı için usulüne uygun olarak çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararı verilmesi halinde, Derneğin mal varlığının ne şekilde tasfiye edileceği Genel Kurul’da karara bağlanır. Ancak, Dernek Genel Kurulu, bu konuda bir karar almaz ise mal varlığı Hazine’ye intikal eder.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 iş günü içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
ŞUBELER

Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri :

Madde 25- Derneğin, amacının gerçekleştirilmesini ve Ankara dışındaki üyeleri arasında sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen illerde şubeler açılabilir. Yurt içinde şube açılması ve gerektiğinde kapatılmasına karar verme yetkisi Dernek Kurulu’na aittir. Genel Kurul gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

Bir ilde şube açılabilmesi için en az 7 üyenin bulunması gereklidir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz.

Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu, şubenin açılacağı ilde ikamet eden ve orada çalışan 3 üyeyi, kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir.

Bu 3 üye, müteşebbis kurul olarak, ilk genele kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin, kuruluşu izleyen altı ay içinde genel kurul yapması zorunludur.

Yetkili kılınan müteşebbis kurulun şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yapacağı başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, mesleği, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adreslerinin belirtilmesi gerekir. Başvuru yazısını ayrıca, Dernek tüzüğünden iki adet örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

Şubelerin Organları :

Madde 26- Şubelerin organları şunlardır:

1- Şube Genel Kurulu,

2- Şube Yönetim Kurulu,

3- Şube Denetçileri,

Şube Genel Kurulu ve Temsil :

Madde 27- Şube Genel Kurulu, o şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur.

Şube Genel Kurulu, üç yılda bir toplanır. Ancak, şubeler olağan genel kurullarını, Dernek Genel Kurulu’ndan en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulunun Görevleri :

Madde 28- Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır :

1- Şube yönetim kurulunun iki yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip ibra etmek,

2- Dernek Yönetim Kurulu’na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek,

3- Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacak asil ve yedek üyeleri ile asil ve yedek şube denetçilerini seçmek,

Şube Yönetim Kurulu :

Madde 29- Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulu tarafından 7 asil ve 7 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir de sayman seçer.

Şube yönetim kurulları, tüm çalışmaları ile üstlendikleri görevleri Dernekler Yasası, Dernek Ana Tüzüğü, Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Denetim Kurulu :

Madde 30 – Şube Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir. Şube Denetçileri, Şube Yönetim Kurulu’nun parasal işlerini her an denetleyebilirler.

Denetleme sonunda, durumu belirten bir tutanak düzenleyerek Şube Yönetim Kurulu’na verilir.

Şube Denetçileri, düzenledikleri raporu genel kurula sunarlar.

Denetim sonunda, parasal işlerde usulsüzlük saptanır ve bu hususta bütün üyeler birleşirse, durum ayrıntılarıyla Şube Yönetim Kurulu’na bildirilir ve Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması istenir. Bu durumda Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçilerinin gün ve gündem saptayarak yaptıkları isteme uymak zorundadır.

İç Denetim :

Madde 31 – Dernek harcamaları Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun kendi arasında bu konuda görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından yapılır. Harcamalar fatura, makbuz, dekont gibi tevsik edici belgelerle yapılmak zorundadır. Söz konusu harcama belgeleri harcamayı yapan kişilerce paraflanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında belirleyeceği bir limiti geçen harcamaları Yönetim Kurulunca onaylayıp karara bağlamak zorundadır. Her halükarda denetçiler yapılan harcamaların dernek amaçlarına uygun olup olmadığını denetlerler.

Borçlanma :

Madde 32 – Dernek amaçlarına aykırı olmamak koşulu ile borçlanma yapma konusunda yetki Genel Kurula aittir. Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kuruluna belli limitler halinde devredebilir. Yetki devredilirken borçlanmanın ne için ve ne kadara kadar yapılacağı açıkça belirtilir. Borçlanma ancak belirtilen amaç için yapılabilir.
Şubelerin Hesapları :

Madde 33- Ekonomi Muhabirleri Derneği, bu ana tüzük hükümleri gereğince tek kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını Dernek Genel Merkezi’ne devretmek zorundadırlar.

Ancak, zorunlu ve günlük masraflarının karşılanması için gelirlerinin, Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda isabet eden bölümünü avans olarak tutabilirler ve Dernek Yönetim Kurulu’ndan gerektiğinde ayrıca avans isteyebilirler.

Şubeler, hesapları ve avansları ile ilgili olarak 2 ayda bir Genel Merkeze bilgi verirler.

KURUCULAR

Madde 34- Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin kurucuları şunlardır:

Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Doğum Tarihi Uyruğu
———————- —————- ———- —————– ———-
Özden Alpdağ Çarşamba Gazeteci 1936 T.C.
Vecdi Seviğ Üsküdar “ 1950 T.C.
Taylan Erten Konya ” 1942 T.C.
Muzaffer Gençtoğan Cide “ 1950 T.C.
Zülfikar Doğan Elazığ “ 1956 T.C.
Ercan Deva Ankara “ 1946 T.C.
Ömer Faruk Günel Afyon “ 1946 T.C.
Nursun Erel Ankara “ 1956 T.C.

Kurucuların İkametgahları:
Özden Alpdağ : Balo Sokak 1/10 Kavaklıdere-ANKARA
Vecdi Seviğ : Toros Sokak 13/12 Sıhhıye-ANKARA
Taylan Erten : 3.Basın Sitesi D-5 Çankaya-ANKARA
Muzaffer Gençtoğan : Güzelyaka 154.Sokak 27/2 Yenimahalle-ANKARA
Zülfikar Doğan : İvedik Caddesi 438/12 Demetevler-ANKARA
Ercan Deva : Güvenlik Caddesi 57/1 A.Ayrancı-ANKARA
Ömer Faruk Günel : Farabi Sokak 48/16 Kavaklıdere-ANKARA
Nursun Erel : Hanımeli Sokak 14/10 Sıhhıye-ANKARA

EMD YÖNETİM KURULU (2014- )

Yönetim Kurulu Başkanı Turgay TÜRKER
Başkan Yardımcısı Hüseyin GÖKÇE
Genel Sekreter Hüseyin TUNÇAY
Genel Sayman Gülüz Demircan YÜCEL
Üye Cenk ESEN
Üye Ercan BAYSAL
Üye M. Erdinç ÇELİKKAN

COMMENTS